KARAMAN
M Tipi Kapalı AÇIK Ceza İnfaz Kurumu
RESMİ KURUMLAR
PSİKO SOSYAL SERVİS

Bireylerin kendileri ve yaşadıkları sosyal çevreleri ile ilgili psiko-sosyal özelliklerini içeren çalışmalar psiko-sosyal servis uzmanları (psikolog ve sosyal çalışmacı) tarafından yapılmaktadır

Psiko-Sosyal Servis Biriminin Amaçları::

Psiko-Sosyal Servisin genel amaçları; ceza infaz kurumuna gelen her hükümlü ve tutuklu hakkındaki zihinsel, fiziksel, duygusal, eğitimsel ve sosyal – kültürel özellikleri tespit etmek; yeni yaşamlarına uyumlarını kolaylaştırmak için gerekli önerilerde bulunarak iç görü yapmalarını sağlamak, kendileri ve çevreyle ilgili farkındalıklarını arttırmak, geçmiş ve gelecekle ilgili olumsuz bakış açılarını değiştirip olumlu alternatif düşünceler sunarak streslerini azaltmak, şu ana odaklanmalarına sağlamak; personelin motivasyonunu üst seviyeye çekmek, is stresiyle basa çıkmasını sağlayacak telkinlerde bulunmak, kapalı mekanlarda çalışmanın olumsuz etkilerini en aza indirmek, personel-personel ve personel-hükümlü/tutuklular arasındaki ilişkileri kuvvetlendirerek çağdaş infaz anlayışını yaymaktır.

Hükümlü-tutuklunun geçmişi, suçluluk nedenleri, suç sicili, fiziki yeteneği ve ruhsal yapısı, kişisel doğası, arz edebileceği tehlike halleri, hapis cezasının süresi, salıverildikten sonraki beklentisi dikkate alınarak, toplumun hukuka uygun hareket eden ve üretken bir üyesi olarak yaşamını sürdürmesini sağlayacak ve bireysel ihtiyaçlarına uygun bir biçimde iyileştirme programları hazırlamak ve uygulamaktır.

Ceza infaz kurumuna gelen, tüm hükümlü ve tutuklular kurum psikologu ve kurum sosyal çalışmacısı hükümlü ve tutuklularla ilgili genel bilgiler hükümlü-tutuklu tanıma dosyasına işlenir, ceza infaz kurumundaki kural ve uygulamalar hakkında bilgilendirilirler.

Ceza infaz kurumlarında psiko-sosyal yardım servisi çalışmaları "Standartlar Sistemi" çerçevesinde oluşturulan "İyileştirme Haritası" kapsamında yürütülmektedir. Psiko-sosyal servis uzmanları planlama, yürütme ve izleme değerlendirme çalışmalarını mesleki bilgi ve uzmanlık alanı çerçevesinde yürütür. Mesleki yöntem ile inceleme, problem çözme, gözlem, görüşme, rapor yazma ve dosyalama gibi teknikleri çalışmalar sırasında kullanır. Karaman M Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumunda bu amaç doğrultusunda, erkek genç-yetişkin hükümlü ve tutuklular, kadın genç-yetişkin hükümlü ve tutuklular, erkek çocuk hükümözlü ve tutuklular ile faaliyetler yapılmaktadır

Psiko-Sosyal Hizmet Birimi programının içeriğine uygun mevcut mesleki teknikleri kullanılarak kurum içi ve kurum dışı faaliyetleri aşağıdaki başlıklar altında sürdürülmüştür.

Bireysel Çalışmalar:

Psiko-Sosyal Hizmet Birimine ait bağımsız bir oda mevcuttur. Günlük olarak, hükümlü ve tutuklulardan gelen dilekçeler dikkate alınarak görüşmeler yürütülmekte, ayrıca oda arkadaşlarından alınan bilgiye dayalı ya da personel tarafından bildirilen, yardıma ihtiyacı olabilen, ancak, yardım isteme konusunda çekingen davranan kişilerle de görüşmeler yapılmaktadır.

Görüşme boyutunda danışanın sorunuyla ilgili genel bilgiler alınarak sorunun kısa tanımı, (davranışsal, bilişsel, fizyolojik ve efektif boyutlarda) gelişimi, ortaya çıkaran etkenler, sürdüren faktörler, baş etme kaynakları, kişinin diğer güçlü yanları, varsa önceki tedavileri, zihinsel -duygu durumu ve psiko-sosyal durumu değerlendirilmekte, sorunun çözümüne uygun amaçlar belirlenmekte, sorunun çözümü için gerekli olan çalışmalara başlanılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken; gözlem ve görüşme teknikleri ve psikolojik testlerden yararlanılmaktadır. Sorunun çözümü için gerekli bilgilere daha sağlıklı ulaşmak amacıyla da, Kısa Semptom Envanteri, Beck Depresyon ve Beck Kaygı Envanterinden yararlanılmaktadır.

Bazı sorunlarla ilgili dokümanlar da (öfkeyle baş etme, kaygıyla ve stresle baş etme , etkili iletişim konular vb.), danışanlarla paylaşılmaktadır.

a. Kuruma Girişteki Hizmetler :

(1) Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla geçici kabul bölümünde azami ilk 3 gün içinde görüşmesini yapar.

(2) Yapılan bu ilk görüşmede uzman kendini ve kurumda yürütülen psikolojik hizmetleri tanıtır.

(3) Hükümlü veya tutuklunun uzmana hangi durumlarda ve nasıl başvurabileceğini anlatır.

(4) Bu görüşmede hükümlü-tutukludan genel bilgiler ile varsa daha önce yaşadığı psikolojik rahatsızlıkları ve gördüğü tedaviler, herhangi bir madde bağımlılığı olup olmadığı gibi bilgiler alınır.

(5) Görüşme sonucunda elde edilen bilgiler Araştırma ve Değerlendirme Formu'na kaydedilir.

b . Kurum Sürecindeki Hizmetler :

(1) Hükümlü-tutuklunun kendi talebi, kurum çalışanlarının yönlendirmesi ve psiko-sosyal servis uzmanları tarafından bireysel psikolojik görüşmeler yapılır.

(2) Hükümlü-tutuklunun mesleği konusunda bilgi alır. Kurumda bulunan iş yurdu ve mesleki eğitim atölyelerine katılımı konusunda bilgi aktarımında bulunur.

(3) Gerekli gördüğünde hükümlü-tutuklunun aile üyeleri ile görüşme yaparak sorunların tespit ve çözümlenmesine yardımcı olur.

KRİZ, SONLANDIRILAN VE SONLANDIRILDIKTAN SONRA İZLEME ÇALIŞMALARI :

İnfaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların, ani olarak ortaya çıkan (ölüm haberi, kişiler arası iletişimden kaynaklanan olumsuz gelişme, intihar düşüncesi, intihar girişimi vb.) ve/veya önceden bilinen fakat an itibari ile ortaya çıkan (açlık grevi, madde bağımlılığından kaynaklı yoksunluk sendromu, hüküm alma vb.) sorunlardan dolayı kriz görüşmeleri yapılmakta, gerektiğinde ilgili birim ve kurumlara bilgi verilerek yönlendirme yapılmaktadır. Kriz durumlarında yapılan görüşmeler bakanlık tarafından belirlenen formlara işlenmektedir.

Hükümlü ve tutuklularla, belli bir sorun nedeniyle başlatılan çalışma sorunun giderilmesiyle sonlandırılır. Duruma göre, sonlandırılmış kişiler takip edilerek, ihtiyaç halinde yeni çalışmalar yapılandırılır.

KOORDİNASYON VE YÖNLENDİRME FAALİYETLERİ: :

Görüşme yapılan hükümlü ve tutuklunun sorunu ile ilgili iletişim kurulması gereken birime ( Müdürlük, eğitim, revir, infaz, başmemurluk vb. ) veya kuruma ( Hastane, sosyal hizmetler il müdürlüğü, vb.) ulaşılarak, gerekli olan destek sağlanmaktadır. En çok yönlendirilen ve işbirliğine geçilen kurumlar; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, STK'lar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Karaman Devlet Hastanesi, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman Halk Eğitim Merkezi, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'dür.

YÜRÜTÜLEN GRUP ÇALISMALARI :

1. Öfke Kontrolü Programı

2. Salıverilme Öncesi Mahkum Gelişimi Programı

3. Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Bilgilendirme Programı (SAMBA)

4. 0-18 Yaş Aile Eğitimi Programı

5. İntihar ve Kendine Zarar Vermeyi Önleme Programı

6. Müebbet Hapis Programı

7. Cinsel Suç Programı

KURUMDA ORTAK YÜRÜTÜLEN VE SOSYAL - KÜLTÜREL, SPORTİF FAALİYETLER :

Ceza infaz kurumunda bulunan, hükümlü ve tutukluların boş zamanlarında doğru düşünme ve davranma sürecini hızlandırılarak, zamanlarını kaliteli biçimde geçirmelerine, yaşamlarının bu kritik zamanlarını fırsata dönüştürme şansını vermek amacıyla, ilimizde bulunan kurum, kuruluş, üniversite ve dernekleri ile işbirliği yapılmaktadır.

AİLEYE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR :

Danışanların yaşadığı, aileden kaynaklanan sorunların çözümü, diğer yaşanan problemlerin çözümünde destek almak amacıyla, hükümlü ve tutukluların aileleri ile yüz yüze veya iletişim araçlarından faydalanarak görüşmeler yapılmaktadır. “aile eğitimi” bireysel ve grup olarak çocuk hükümlü ve tutukluların yakınlarına uygulanmaktadır.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU ANNESİNİN YANINDA KALAN ÇOCUKLAR :

Kadın hükümlü ve tutukluların kurumumuza nakil edilmeleri ile 5275 sayılı infaz kanunun 65.maddesi gereğince, anneleri hükümlü veya tutuklu olup da, dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan sıfır-altı yaş grubundaki çocuklar, annelerinin yanında kalabilmektedirler. Annelerinin yanında kalan çocukların bez, mama, oyuncak, giysi ihtiyaçları STK ile işbirliği yapılarak giderilmeye çalışılmaktadır. Protokol gereği kurumda bulunan çocuklar kreş hizmetinden faydalanmaktadır.

Kurumda bulunan tüm birim ve servislerle olumlu iletişim kurularak, hükümlü ve tutuklunun toplumsal yaşam ve kurallarına uyumlu bireyler haline getirilmesi amacıyla, çalışmalarımız devam etmektedir.

c . Salıverilmeye Hazırlık ve Salıverilme Sonrası Hizmetler :

(1) Salıverilme sonrası hazırlık çalışmaları kapsamında sosyal yaşama adapte olmalarına yönelik görüşmeler yapar.

(2) Hükümlünün salıverilme sonrası yaşamına ilişkin sosyal çevresi ile ilişkiye geçer.

(3) Hükümlünün salıverilme sonrası yapabileceği işler, işyerleri ve gerekleri konusunda bilgi aktarımında bulunur.

İdari Görev Yetki ve Sorumluluklar :

(1) Hükümlü-tutuklunun psiko -sosyal özelliklerini, davranışlarının nedenlerini değerlendirmek, açıklamak ve bilgi aktarımında bulunmak amacıyla Disiplin ve İdare Kurulunda görev alır. Kurul toplantılarına katılır, oy kullanır.

(2) Disiplin kurulunda ;

- İnfaz rejimine uyan, kendisine uygulanan tretman çalışmalarında olumlu gelişmeler kaydeden hükümlü-tutuklunun ödüllendirilmesini idareye teklif eder.

- Disiplin soruşturması gerektiren durumlarda tutanakları okur, gerekli görüyorsa tutanağı tutan kişi ve hükümlü-tutuklu ile görüşmeler yapar.

(3) İdare Kurulunda ;

- Hükümlünün müşahede ve sınıflandırılma aşamalarında görev alır.

(4) Yayın Seçici Kurulun üyesidir. Kurulla ilgili görevleri yapar.

(5) Kurum içinde günlük yaşamın programlanmasında, mesleki formasyonu idareye görüş ve öneriler bildirir

(6) Personel hizmet içi eğitim seminerlerinde konusu ile ilgili görev alır. Eğitici personel olarak derslere girer.

Diğer Mesleki Çalışmalar :

(1) Ceza infaz kurumu yönetimi, infaz ve diğer mesleki konulardaki konularda araştırma kaynak ve dokümanları takip eder. Kurum içinde çeşitli araştırma projeleri geliştirip uygulayabilir.

(2) Üniversite hastane diğer kamu kurum ve kuruluşları mesleki ve sivil toplum örgütleri ile ilişki kurarak kurumdaki psiko -sosyal hizmetlerin kalite ve etkinliğini artırmaya çalışır.

Personel Görüşmeleri :

Kurumda çalışan ve problem yaşayan personelle de, talepleri üzerine görüşmeler yapılmaktadır. Gerek aileleri ile ilgili konular ( özellikle çocukları ) gerekse, kurum içi yaşadıkları problemlerin çözümü için, danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →Düzenleyen Oğuzhan AKBAŞ←